• От 01.08.20 г. заплатите на социалните работници, трудови посредници, трудови инспектори и други служители в системата на МТСП са увеличени с 30%.
 • От 1 август 2020 са увеличени стандартите за финансиране на делегираните от държавата социални услуги като домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др. в размер 24,6 млн. лв. Това позволява на общините и другите доставчици на социални услуги да повишат заплатите на работещите в тях социални работници, рехабилитатори, логопеди, възпитатели, педагози и др. с до 20%.
 • През август, септември и октомври над 2,1 млн. пенсионери ще получат по 50 лв. месечна добавка към пенсиите си.
 • С допълнителни 122 млн. лв. се осигуряват всички плащания за лични асистенти по Закона за личната помощ.
 • От 1 октомври 2020 г. минималното обезщетение за безработица ще е увеличи от 9 лв. на 12 лв. на ден, като изплащането му ще се удължи с три месеца.
 • До края на годината медицинските специалисти на първа линия ще получават допълнително възнаграждение в размер на 1000 лв. като обхватът им ще бъде увеличен и за това са предоставени допълнително 67 млн. лв.

Удължена е програмата „Топъл обяд” за хора в нужда

Близо 29 000 възрастни, хора с увреждания и с доходи под прага на бедност ще получават топъл обяд до края на годината. Услугата, чрез която  се подпомагат част от най-уязвимите от пандемията от COVID-19 групи, трябваше да приключи в края на този месец. За удължаването й Министерството на финансите отпусна допълнителни 9 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Средствата ще бъдат преведени на общините, които и до момента предоставяха храна по Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“, като кандидатстването ще бъде на два етапа. Първият етап е за осигуряване на топъл обяд до края на август. След това е предвиден втори етап на кандидатстване – за предоставяне на услугата до края на годината. Нуждаещите ще получават всеки ден супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

До края на годината безплатно в обществените трапезарии в страната ще се хранят и други над 4100 души. В средата на май програма „Обществени трапезарии“ на МТСП беше удължена, като бяха включени нови 1400 самотно живеещи, хора, останали без дом, работа и доходи, както и ползващи социално подпомагане, и поставени под карантина.

Още в началото на пандемията от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бяха осигурени допълнителни 45 млн. лв. за разширяване на патронажната грижа до 31 декември 2020 г. Благодарение на това 30 000 възрастни и хора с увреждания в 240 общини получават храна, лекарства или помощ за извършване на административни услуги, а други 12 500 – социално-здравни услуги.

Подробна информация за реда и начина за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане – http://asp.government.bg/


Държавна помощ от 290 лв. за запазване на 1 работно място

От 1 до 15 юли могат да кандидатстват автобусни превозвачи, осъществяващи пътнически, градски, крайградски или междуградски превози, които:

 • Са преустановили дейността си по време на и след извънредното положение;
 • Са възстановили работа с непълно работно време за всички служители или за част от тях.

Предвидени са 40 млн. лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Ще се подават заявления в Бюрата по труда. Оценката и плащанията ще се правят от Агенция по заетостта.
Една фирма може да се възползва до 6 месеца.
Одобрените работодатели са длъжни да запазят служителите, за които получават средства.


Еднократна помощ от 375 лв. за семейства с деца

Във връзка с удължаването на срока на извънредното положение и обявяването на извънредна епидемична обстановка, както и нарастващия брой семейства с деца, затруднени да задоволят своите здравни, комунално-битови или други жизненоважни потребности поради излизането в неплатен отпуск на родителите,  се отпуска еднократна помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) в максимален размер, в рамките на бюджета на Агенцията за социално подпомагане за 2020 г.

Родители на ученици до 7 клас, навършили 14 години, както и семейства, в които единият или двамата родители са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица, също могат да получат еднократна помощ от 375 лв. Обхватът на целевите групи, на които приоритетно се отпуска тази подкрепа, се разширява с цел да се намалят негативните последици върху семействата с деца, които изпитват финансови затруднения  по време на извънредното положение.

Допълнителна информация можете да намерите тук. 

Заявления могат да се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване, по пощата с известие за доставяне и на ao@asp.government.bg. Подробна информация за това можете да намерите на страницата на Агенцията за социално подпомагане в рубрика „Коронавирус COVID -19“.


Проект „Родители в заетост“

Възобновява се проект „Родители в заетост“ към Агенцията по заетостта. По него работещите семейства могат да получат помощ за гледане на децата им, като за детегледачи са допустими безработни техни роднини. Наличните средства са 17 млн. лв. До момента са подадени 7600 заявления, а назначените детегледачи са 4154.

Допълнителна информация можете да намерите тук.


Месечна помощ за семейства с деца при затворени детски градини и училища

Семейства с деца до 14 години ще имат право на месечна целева помощ по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка в случай, че двамата или единият от работещите родители не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск. Същото право ще имат и родители, които отглеждат сами децата си. За прилагането на новата мярка правителството осигурява 85 млн. лв. За семейства с едно дете размерът на месечната помощ ще е равен на минималната работна заплата – 610 лв. до края на 2020 г. За семейства с две и повече деца помощта ще е 150 на сто от минималната заплата или 915 лв. до края на 2020 г. Помощта ще се отпуска в случай, че децата се обучават дистанционно в електронна среда или не посещават детски ясли и детски градини, както и предучилищни групи поради въведените ограничения за борба с пандемията от коронавируса.

За отпускане на помощта средномесечният доход на член от семейството за месеца, предхождащ подаването на заявлението-декларация, следва да бъде по-нисък или равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (610 лв. за 2020 г.).


Изграждане на детски кътове на работното място

Работодатели и институции от централната и местната власт могат да кандидатстват с проекти по ОПРЧР за създаване на детски кътове на работното място. Основната цел на процедурата „Детски кътове“ е да бъдат създадени възможности за получаване на услуги за децата на служителите. До петима работодатели могат да кандидатстват в партньорство за създаването на общ детски кът. Всеки новосъздаден детски кът трябва да осигурява необходимата среда за полагане на грижи за поне 15 деца.

Минималният размер на финансовата подкрепа от ОПРЧР за създаване на детски кът на работното място е 50 000 лв., а максималният – 150 000 лв.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 1. Осигуряване на социални придобивки в предприятията (кът за деца), посредством адаптиране и оборудване на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за деца.
 2. Подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца.
 3. Предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на умения за полагане на грижи за деца.
 4. Включване на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца. Бюджет на процедурата – 15 000 000 лв.

Краен срок за представяне на предложенията: 15.12.2020 г., 17.30 ч.


Удължен е срокът на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане с изтекъл срок продължават действието си по време на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка и три месеца тяхната отмяна. Във връзка с това, Националният осигурителен институт е изменил служебно срока на отпуснатите на съответните лица инвалидни пенсии и добавки за чужда помощ съобразно продълженото действие на експертните решения.

Мярката е въведена с § 20 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците от Ковид 19.


Преизчисляват се по служебен ред личните трудови пенсии

Преизчисляват се по служебен ред личните трудови пенсии. Това включва около 262 000 работещи пенсионери, които имат придобит осигурителен стаж след 31 декември 2018 г. Преизчисляването се извършва: считано от 1 април 2020 г.; само с осигурителен стаж, придобит след пенсионирането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията; съобразно осигурителните данни, постъпили от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително и за месец март 2020 г.

Преизчисляването по служебен път на личните трудови пенсии е въведено с § 7 от  Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците


Настаняване в специализирани институции, ползване на определени социални услуги

 • Сроковете на валидност на издадените заповеди за настаняване в специализирани институции и социални услуги в общността от резидентен тип, делегирани от държавата дейности и местни дейности, които изтичат след 1 март 2020 г., се удължават служебно до 31 декември 2020 г.
 • До 31 август 2020 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане и кметовете на общини нямат право поради липса на потребители да закриват или да намаляват капацитета на социални услуги, делегирани от държавата дейности и местни дейности, с изключение на специализираните институции за деца.
 • Такси за ползване на социалните услуги Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за временно настаняване, звено „Майка и бебе” и Дневен център, включително и при седмична услуга, когато са делегирани от държавата дейности, не се заплащат от лицата за периода от 13 март 2020 г. до 31 август 2020 г.
 • Социалните услуги от резидентен тип в страната продължават да са затворени за посещение и настаняване (освен при спешен случай). Информация за потребителите може да се получава от директорите на услугите и от общините, които са доставчици.

Здравеопазване

 • 12,4 млн. лв. са отпуснати за увеличаване възнагражденията на работещите на първа линия, като увеличението е с 30%. Изчисленията са направени така, че достигнатите нива на възнаграждения ще бъдат запазени и през 2021 г. Средствата са предвидени за всички служители на регионалните здравни инспекции, държавните психиатрични болници, центровете за трансфузионна хематология, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, Изпълнителна агенция по лекарствата, Национален център по обществено здраве и анализи, Националния център по радиология, Националния център по заразни и паразитни болести, НЕЛК, както и служителите на НЗОК, командировани в РЗИ във връзка с епидемията от COVID-19.
 • Със 17,3 млн. лв. са увеличени средствата за субсидии на лечебни заведения – търговски дружествапо Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. 9,5 млн. от тях са предвидени за финансиране на лечебните заведения със структури по инфекциозни болести, в т.ч. и COVID-19. Тези средства са  разпределени между 44 болници. Допълнително 6 млн. лв. за оставащите последни месеци от 2020 г. са получили 70 общински лечебни заведения по реда на Наредба № 3. По този начин общо за цялата година средствата, предвидени за болниците в отдалечени и труднодостъпни региони, ще достигнат 19 млн. лв.
 • 126,3 млн. лв. се увеличи стойността на здравноосигурителните плащания по бюджета на НЗОК, или средно с около 10% са увеличени цените на всички клинични пътеки. Очакванията на МЗ са, че 350 лечебни заведения ще увеличат своите приходи, което ще доведе до увеличение възнагражденията на около 17 хил. лекари, 44 хил. професионалисти по здравни грижи и 10 хил. души друг, немедицински персонал.
 • Със средства в размер на 67,0 млн. лв. е осигурено нетно възнаграждение в размер на 1 000 лв. за ангажираните медицински специалисти в борбата с COVID-19 до края на 2020 г.
 • Осигурени са допълнителни 81 млн. лв. за реализиране на мерки за засилване на здравната система в странатаПо този начин се дава възможност на лечебните заведения за болнична помощ да осигурят лечение на пациентите с коронавирус в условия на повишена заболеваемост, като се осигурява и своевременна диагностика на населението със симптоми за коронавирусна инфекция на територията на страната. До 6 милиона лева са определени за създаването на COVID-зоните в Диагностично-консултативните центрове и 10 милиона лева – за финансирането на общопрактикуващите лекари на тяхната дейност в условията на извънредната епидемична обстановка за месеците ноември и декември на 2020 г.  Считано от 1 ноември, всеки общопрактикуващ лекар получава по 1000 лв. за проследяване на граждани, при които е установен COVID-19. Определените екипи, които ще работят в COVID-зоните – лекар, медицинска сестра, двама лаборанти за образно и диагностично изследване, санитар, техническо лице – ще получават допълнителни 1000 лв. над трудовите си възнаграждения.

Култура

Разпределение на средствата, отпуснати от правителството в размер на 15 млн. лв. с Постановление № 177 на Министерския съвет от 31 юли 2020 г. за одобряване на допълнителен разход по бюджета на Министерството на културата за 2020 г.:

 • За създаване на самостоятелни проекти от творци, от всички жанрове на изкуството по програма „Творчески инициативи“ – 12 млн. лв.
 • За подкрепа на частни културни организации в областта на изкуствата – 1,5 млн. лв., които се прибавят към вече определената допълнително подкрепа от 1,5 млн. лв и с които общата сума в тази програма става 3 млн. лв.
 • Към програма „Социално ангажирани изкуства“ се добавят 500 000 лв. към гласуваните за нея 250 000 лв., с което общата сума по тази програма е 750 000 лв.
 • Към програма „Публики“ ще бъде обавена втора сесия в размер на 500 000 лв. към съществуващите вече от първа сесия 500 000 лева, с което подкрепата за свободния сектор по тази програма става общо 1 млн. лв.
 • Към целева програма за национално съфинансиране на проекти по „Творческа Европа“ се добавят 300 000 лв. към одобрените вече 150 000 лв., с което сумата за разпределение става общо 450 000 лв.
 • Сумата от 150 000 лева ще бъде насочена към НФК за подсилване на експертния капацитет – за наемане на експерти, които да разглеждат и одобряват всички тези проекти.

Разпределение на средствата, отпуснати от правителството в размер на 5 млн. лв. с Постановление № 121 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. за финансова подкрепа на програми и проекти на частни културни организации, дейци и творци, осъществяващи дейност на свободна практика в условията на извънредна епидемична обстановка:

 • 700 000 лв. извънредна сесия на програма „Творческо развитие“ за проекти на творци на свободна практика, които не са могли да се възползват от програмата за творчески стипендии поради по-високия доход от 1 000 лв.
 • 1 500 000 лв. за нова програма, подкрепяща частни културни организации в областта на изкуствата.
 • 500 000 лева за програма за създаване на нови театрални проекти.
 • 500 000 лева за програма за създаване на нови музикални проекти.
 • 500 000 лева за програма за създаване на нови танцови проекти.
 • 800 000 лева за програма за разпространение на вече готов музикален, танцов и театрален продукт.
 • 500 000 лева за програма в областта на визуалните изкуства.”

Образование

Еднократната помощ за ученици, записани в осми клас за учебната 2020 – 2021 г.

 • До 15 октомври семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници през идната учебна година, могат да кандидатстват за получаване на помощ в размер на 250 лв. Със средствата може да се покрият част от разходите преди старта на първия гимназиален етап – за дрехи, учебници или други ученически пособия.
 • Заявления се подават на място в дирекция „Социално подпомагане“, по пощата или с електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване. Хората, които желаят, могат да изтеглят предварително необходимите документи от адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti (Заявление-декларация по чл.12А).
 • За да бъде отпусната еднократната помощ, средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв.


Други

 • Неплатеният отпуск по Кодекса на труда, ползван през 2020 г. по искане на работника или служителя се зачита за трудов стаж в размер до 60 работни дни (досега се зачитат до 30 работни дни). През 2020 г. за осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване ще се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни, без да се дължат осигурителни вноски. Това ще даде възможност на хората да придобият и запазят осигурителни права  (на пенсия, обезщетения за майчинство, безработица, болест) за по-продължителен период от време.
 • За получаване на месечна помощ за отглеждане на дете до 1г. отпада изискването за имунизации и профилактични прегледи.
 • До 30 септември 2020 г. за получаване на детски надбавки няма да се взимат предвид имунизации, профилактични прегледи и редовно посещаване на детска градина или училище.
 • Удължават се сроковете за получаване на помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител (до 30 юни), както и помощи за майки студентки (до 31 декември).
 • Гарантирани са всички социални плащания, включително еднократни помощи, за хора с увреждания (вкл. по механизма „лична помощ“, пенсии, финансова подкрепа), за отопление, за технически пособия (инвалидни колички и др.)
 • Срокът на дадените разрешения за организационно и финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция продължава действието си по време на извънредното положение и шест месеца след неговата отмяна.