Закупуване на храна и лекарства

Ако имате нужда от помощ във връзка със закупуването на хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост, можете да се възползвате от услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Необходимо е да проверите дали тя се предоставя в общината, в която живеете.

Можете да се обадите на социалната служба в общината, в която живеете или в дирекция „Социално подпомагане“. Можете да проверите ТУК общините, които организират доставка по домовете на лекарства, храни и продукти от първа необходимост за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица с увреждания и хора в риск.

Ако желаете да се запишете за получаване на топъл обяд, проверете дали общината, в която живеете участва в програмата за предоставяне на топъл обяд на самотно живеещи възрастни, хора с увреждания и с доходи под линията на бедност. Можете да направите това по телефона или на интернет страницата на съответната община или район на общината.

Индивидуална оценка на уврежданията

Имайте предвид, че индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания се извършва по телефона по време на извънредното положение.

При подготовката на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания служителите на дирекциите „Социално подпомагане“ провеждат интервю по телефона с тях или с техен законен представител. Това е въведено с промени в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (Обн. ДВ, бр. 33 от 07 арил 2020 г).

Валидност на ТЕЛК решения

Имайте предвид, че сроковете на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време на действие на закона, са с продължено действие до два месеца след отмяната на извънредното положение. Във връзка с това, НОИ изменя служебно срока на отпуснатите на съответните лица инвалидни пенсии и добавки за чужда помощ съобразно продълженото действие на експертните решения.

Имайте предвид, че заради извънредното положение се въведоха промени в Закона за хората с увреждания. Съгласно чл. 22, ал. 5 от закона при обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България при заявена, но не навременно установена потребност на човека с увреждане, лицето има право на вида подкрепа от датата на подаване на документите по чл. 21, ал. 3, въз основа на заключенията от изготвената индивидуална оценка на потребностите по чл. 20.

Пенсии

Ако сте работещ пенсионер, имайте предвид, че личните трудови пенсии се преизчисляват по служебен ред. Преизчисляването се извършва: считано от 1 април 2020 г.; само с осигурителен стаж, придобит след пенсионирането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията; съобразно осигурителните данни, постъпили от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително и за месец март 2020 г., които следва да постъпят в информационната система/регистрите на Националния осигурителен институт (НОИ) най-рано в края на април 2020 г.

Отпускане на лекарства

Имайте предвид, че аптеките могат да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта съобразно последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти, при условия и по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса, до отмяна на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна. В случай, че нямате издадена рецептурна книжка, се обърнете към личния Ви лекар, който ще Ви насочи към съответните процедури. На лицата, които са се обърнали за рецепта в кабинетите на лекарите, могат да бъдат издавани рецепти за всички лекарствените продукти.

Социални помощи

Ако искате да получите социална помощ, подайте заявление-декларация по електронна пощаили по пощата с обратна разписка до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес. Заявление-декларация за осигуряване на социални права може да подавате на място само при възникнала неотложна необходимост.

Настаняване в институция

Имайте предвид, че центровете за социални услуги са затворени за външни хора. Посещенията и свижданията в специализираните институции и социалните услуги в страната, особено в тези за възрастни, са забранени. Близки на настанените може да получават информация от директорите на услугите и от общините, които са доставчици. Преустановено е настаняването в специализирани институции и социални услуги от резидентен тип за пълнолетни лица.

Източник: https://coronavirus.bg – Официален източник на информация относно мерките за борба с разпространението на COVID-19 в България, включително здравните, икономическите и социалните последици от епидемията