Във връзка със сигнали за връчване на предписания от РЗИ за задължителна карантина на ученици, които по смисъла на българското законодателство са малолетни или непълнолетни лица НПО предоставя следната информация:

Съгласно чл. 61 от Закона за здравето, на задължителна карантина подлежат болните от COVID-19 и техните контактни лица, наложена с предписание на директора на съответната регионална здравна инспекция или на оправомощено от него длъжностно лице, което подлежи на предварително изпълнение и на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Следва да се има предвид, че в Закона за лицата и семейството е предвидено, че с навършване на 18-годишна възраст лицата стават пълнолетни и напълно способни чрез своите действия да придобиват права и да се задължават. Лицата, които не са навършили 14-годишна възраст, са малолетни. Вместо тях и от тяхно име правни действия извършват техните законни представители – родители или настойници. Лицата от 14 години до навършване на 18-годишна възраст са непълнолетни. Те извършват правни действия със съгласието на техните родители или попечители, но те могат сами да сключват обикновени дребни сделки за задоволяване на текущите им нужди и да разполагат с това, което са придобили със своя труд.

Предвид гореизложеното, връчването и получаването на предписанието представлява правно действие, тъй като създава права и задължения за неговия адресат, включително и правото на съдебно обжалване на акта и за да породи действие за адресата то следва да е извършено редовно. Връчването на предписание на лица до 14 годишна възраст, следва да се извърши на техните законни представители – родител или настойник, а на лица от 14 до 18 годишна възраст на непълнолетното лице със съгласието на неговия родител или попечител.

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 137 от Семейния кодекс, за непълнолетен или малолетен, настанен по съдебен ред извън семейството, връчването на предписание за карантина следва да бъде извършено на лицето, на което са възложени грижите за отглеждане на детето след положително становище на дирекция „Социално подпомагане“, а когато непълнолетният или малолетният е настанен временно по административен ред по чл. 27 от Закона за закрила на детето, връчването се извършва на директора на дирекция „Социално подпомагане“.